కావాల్సిన మూసలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 21:29, 4 డిసెంబరు 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. మూస:మూలం. సూక్తి సింధు‏‎ (8 లింకులు)
 2. మూస:TemplateDataHeader‏‎ (6 లింకులు)
 3. మూస:Babel‏‎ (4 లింకులు)
 4. మూస:For‏‎ (4 లింకులు)
 5. మూస:Mbox templates‏‎ (4 లింకులు)
 6. మూస:Mbox templates see also‏‎ (4 లింకులు)
 7. మూస:Navigational templates‏‎ (4 లింకులు)
 8. మూస:Tag‏‎ (4 లింకులు)
 9. మూస:Tlx‏‎ (4 లింకులు)
 10. మూస:-తరగతి‏‎ (2 లింకులు)
 11. మూస:AWB standard installation‏‎ (2 లింకులు)
 12. మూస:Blockquote paragraphs‏‎ (2 లింకులు)
 13. మూస:Citation Style 1‏‎ (2 లింకులు)
 14. మూస:Csdoc‏‎ (2 లింకులు)
 15. మూస:Em‏‎ (2 లింకులు)
 16. మూస:End‏‎ (2 లింకులు)
 17. మూస:Generic template demo‏‎ (2 లింకులు)
 18. మూస:Infobox‏‎ (2 లింకులు)
 19. మూస:Lorem ipsum‏‎ (2 లింకులు)
 20. మూస:Main other‏‎ (2 లింకులు)
 21. మూస:Markupv‏‎ (2 లింకులు)
 22. మూస:Para‏‎ (2 లింకులు)
 23. మూస:Person infobox header‏‎ (2 లింకులు)
 24. మూస:Quotation templates‏‎ (2 లింకులు)
 25. మూస:Round corners‏‎ (2 లింకులు)
 26. మూస:UF-COinS‏‎ (2 లింకులు)
 27. మూస:UF-hcard-person‏‎ (2 లింకులు)
 28. మూస:Wikidata image‏‎ (2 లింకులు)
 29. మూస:Wikipedia referencing‏‎ (2 లింకులు)
 30. మూస:101059‏‎ (1 లింకు)
 31. మూస:365‏‎ (1 లింకు)
 32. మూస:56‏‎ (1 లింకు)
 33. మూస:60,086‏‎ (1 లింకు)
 34. మూస:9870‏‎ (1 లింకు)
 35. మూస:At‏‎ (1 లింకు)
 36. మూస:Basepage subpage‏‎ (1 లింకు)
 37. మూస:Birth date and age‏‎ (1 లింకు)
 38. మూస:Cite book‏‎ (1 లింకు)
 39. మూస:Collapse bottom‏‎ (1 లింకు)
 40. మూస:Dir‏‎ (1 లింకు)
 41. మూస:Div col‏‎ (1 లింకు)
 42. మూస:Div end‏‎ (1 లింకు)
 43. మూస:Emergency-bot-shutoff‏‎ (1 లింకు)
 44. మూస:Error‏‎ (1 లింకు)
 45. మూస:Esoteric‏‎ (1 లింకు)
 46. మూస:Flagicon‏‎ (1 లింకు)
 47. మూస:Fullurl:Template:‏‎ (1 లింకు)
 48. మూస:GFDL-no-disclaimers/doc‏‎ (1 లింకు)
 49. మూస:Infobox actor/doc‏‎ (1 లింకు)
 50. మూస:Mergefrom‏‎ (1 లింకు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.