వర్గవృక్షం

Jump to navigation Jump to search

ఒక వర్గంలోని అంశాలను వృక్షం లాగా చూసేందుకు ఆ వర్గం పేరును ఇక్కడ ఇవ్వండి. దీనికోసం AJAX అనే ఆధునిక జావాస్క్రిప్టు నైపుణ్యం కావాలి. మీ బ్రౌజరు బాగా పాతదయినా, లేక దానిలో జావాస్క్రిప్టు అశక్తంగా ఉన్నా ఇది పనిచెయ్యదు.

వర్గ వృక్షాన్ని చూపించు