సార్వత్రికంగా నిరోధించిన ఐపీ చిరునామాల జాబితా

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

సార్వత్రిక నిరోధానికై అన్వేషణ
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
 • 10:08, 17 సెప్టెంబరు 2021: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org) globally blocked 188.244.249.0/24 (24 సెప్టెంబరు 2021 నాడు 10:08కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki vandalism)
 • 05:39, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 45.95.119.6 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:39కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:39, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 189.100.205.19 (17 మార్చి 2023 నాడు 05:39కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: Visit the FAQ if you are affected)
 • 05:38, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.62.22.186 (17 మార్చి 2023 నాడు 05:38కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: Visit the FAQ if you are affected)
 • 05:38, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 119.112.207.96 (17 మార్చి 2023 నాడు 05:38కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: Visit the FAQ if you are affected)
 • 05:38, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 216.151.184.185 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:38కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:38, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 109.207.130.184 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:38కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:38, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.149.222.123 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:38కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:37, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 164.160.127.246 (17 మార్చి 2023 నాడు 05:37కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: Visit the FAQ if you are affected)
 • 05:37, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 144.172.109.80 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:37కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:37, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.73.35.223 (17 మార్చి 2023 నాడు 05:37కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: Visit the FAQ if you are affected)
 • 05:37, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 193.111.152.218 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:37కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:37, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 196.245.244.249 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:37కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:36, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 86.121.142.93 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:36కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:36, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 95.67.44.125 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:36కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:35, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 88.238.66.49 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:35కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:27, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 193.233.210.123 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:27కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:27, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 213.205.240.140 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:27కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:27, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 180.92.212.178 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:27కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 05:27, 17 సెప్టెంబరు 2021: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.177.201.75 (17 నవంబరు 2021 నాడు 05:27కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 75.76.105.162 (19 సెప్టెంబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.218.212.198 (19 సెప్టెంబరు 2021 నాడు 12:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.124.31.158 (19 సెప్టెంబరు 2021 నాడు 18:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.19.110.1 (26 సెప్టెంబరు 2021 నాడు 12:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 116.204.148.141 (23 సెప్టెంబరు 2021 నాడు 12:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 129.205.124.11 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 58.26.44.245 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 12:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 129.205.124.13 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.64.186.104 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 42.201.186.230 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 89.139.22.135 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 129.205.113.2 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 129.205.124.19 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.97.239.67 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 173.44.74.175 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 160.154.48.231 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 73.44.179.126 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:17, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 222.107.73.205 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:17కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:16, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 129.205.113.10 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:16కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:16, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 109.29.139.52 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:16కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:16, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 129.205.124.18 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 06:16కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:16, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.66.209.85 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 12:16కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:16, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.66.203.136 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 12:16కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:16, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.57.208.49 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 13:16కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:16, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 201.233.178.10 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 12:16కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:16, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.66.203.127 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 12:16కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:16, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.59.116.14 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 12:16కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:16, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 94.206.28.146 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 12:16కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:16, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 77.240.157.74 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 12:16కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
 • 04:16, 17 సెప్టెంబరు 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.57.217.15 (14 అక్టోబరు 2021 నాడు 12:16కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Open proxy: Visit the help page if you are affected <!-- API-confirmed P2P proxy -->)
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
"https://te.wikiquote.org/wiki/ప్రత్యేక:GlobalBlockList" నుండి వెలికితీశారు