సార్వత్రికంగా నిరోధించిన ఐపీ చిరునామాల జాబితా

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

సార్వత్రిక నిరోధానికై అన్వేషణ
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
 • 20:59, 21 ఏప్రిల్ 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) globally blocked 86.171.135.210 (24 ఏప్రిల్ 2021 నాడు 20:59కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 19:42, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 14.207.76.22 (5 మే 2021 నాడు 19:42కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:41, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 182.30.140.202 (5 మే 2021 నాడు 19:41కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:40, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 1.52.194.112 (5 మే 2021 నాడు 19:40కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:37, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 193.41.123.0/24 (21 ఏప్రిల్ 2024 నాడు 19:37కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!--DediPath-->)
 • 19:37, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.161.70.0/23 (21 ఏప్రిల్ 2024 నాడు 19:37కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!--DediPath-->)
 • 19:32, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 37.135.50.36 (5 మే 2021 నాడు 19:32కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:30, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 47.18.104.139 (5 మే 2021 నాడు 19:30కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:29, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.78.242.200 (5 మే 2021 నాడు 19:29కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:25, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 101.109.166.153 (5 మే 2021 నాడు 19:25కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:23, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.143.249.137 (21 అక్టోబరు 2021 నాడు 19:23కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 19:21, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 178.124.211.197 (5 మే 2021 నాడు 19:21కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:20, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 46.254.65.50 (21 అక్టోబరు 2021 నాడు 19:20కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 19:19, 21 ఏప్రిల్ 2021: Stanglavine (meta.wikimedia.org) globally blocked 14.207.23.220 (5 మే 2021 నాడు 19:19కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 18:50, 21 ఏప్రిల్ 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) globally blocked 168.8.214.0/24 (28 ఏప్రిల్ 2021 నాడు 18:50కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse: If you are affected by this block, please message us)
 • 17:52, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 217.174.240.141 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:52కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:52, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 213.171.192.0/19 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:52కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:52, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 213.108.105.163 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:52కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:52, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 213.5.71.235 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:52కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 213.5.70.17 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 212.78.94.96 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 212.78.94.90 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 212.78.94.89 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 212.71.238.39 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 209.95.50.220 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 207.154.239.138 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 198.211.122.71 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 193.148.19.222 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 192.111.132.17 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 192.53.166.227 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 192.53.114.218 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 192.46.209.130 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 188.226.172.116 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 188.166.28.29 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.245.84.114 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.232.20.74 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.189.115.145 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.115.78.225 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.94.190.23 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.93.183.170 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.93.183.22 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.93.180.83 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 178.79.139.133 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 178.62.205.214 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 178.62.6.48 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 172.105.246.228 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 172.105.105.88 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 172.105.82.12 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:51, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 172.105.69.124 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:51కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:50, 21 ఏప్రిల్ 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 172.104.141.200 (21 ఏప్రిల్ 2023 నాడు 17:50కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
"https://te.wikiquote.org/wiki/ప్రత్యేక:GlobalBlockList" నుండి వెలికితీశారు