అజ్ఞాత

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search
 • పదియునైదు పదునైదు పదునైదు

నిఱువదైదు నూటయిఱువదైదు
నెలమి మూడునూరు లిన్నూరు మున్నూరు
తలలవాడు మిమ్ము ధన్యుజేయు


ఖగపతి అమృతము తేగా
భుగ భుగ మని పొంగి చుక్క భూమిని రాలెన్
పొగచెట్టై జన్మించెను
పొగ తాగని వాడు దున్నపోతై పుట్టున్
కర్త / కవి - కన్యాశుల్కం "గిరీశం"


సుకృతాత్ములు రససిద్ధులు - సుకవీంద్రులు విజయ నిధులు సుమ్ము తదీయా

ధిక కీర్తి శరీరంబులు - ప్రకట జరా మరణ జన్మ భయ రహితంబుల్
కర్త / కవి - ఏనుగు లక్ష్మణ కవి


హాటకగర్భ వధూ లీ - లాటన చలితాంఘ్రి నూపు రారావ శ్రీ

పాటచ్చరములు తేనియ - తేటలు మా కూచిమంచి తిమ్మయ మాటల్
కర్త / కవి - ఏనుగు లక్ష్మణ కవి

 • ఏమేమో శాస్త్రంబులు
 • తెలుగుం గబ్బపు రీతులు
 • జిలుగు రతనాలపేట పూచెండులాట
 • పొందుగ నిన్నున్ పాడుట
 • మేటి పంటల టెంకి కల్మిమెడ లంకి
 • శ్రీ నారాయణ స్తుతి
 • శ్రీకృష్ణ స్తుతి
 • త్రిమూర్తి స్తుతి
 • శ్రీరంగనాథ స్తుతి
 • వినాయక స్తుతి
 • దిక్పాల స్తుతి
 • ఇత్తరిని నిజామల్లీ
 • భానుని మ్రింగిన పగిదిని
 • లక్షల తరబడి ఆవలి
 • వాసి మహారాజశ్రీ
 • బూతులు నీతులు చెప్పితి
 • నీతుల కేమి ఒకించుక
 • విద్దెల మే లెరుగని నరు డెద్దే సరి
 • ఆడిన మాటలు తప్పిన - గాడిద కొడుకంచు
 • ఇయ్యగ ఇప్పింపం గల
 • తన సతి ఇడగా మనుమలు
 • వేయారు వగల కూరలు
 • విను భారవి భట్టును నాచన సోముని
 • పెద్దన వలె కృతి చెప్పీన
 • పప్పే పస బాపలకును
 • మీసము పస మొగమూతికి
 • మాటలు పస నియ్యోగికి
 • ఇంటికి పదిలము బీగము
 • వాజ్యము పస దాయాదికి
 • చెప్పులు పస పాదములకు
 • వానలు పస పైరులకును
 • అద్దిర కుళుకులు బెళుకులు
 • కుల్లాయెత్తితి గోకచుట్టితి
 • అంగడివీథి పల్లవుల కాసగ మామిడిపండు లమ్ముచున్
 • వడిసెల చేతబట్టుకొని
 • విరులతావియు నెమ్మేని వెనుక కచ్చ
 • కృష్ణవేణమ్మ గొనిపోయె నింత ఫలము
 • వీర రసాతిరేక రణ విశ్రుత వేమ నరేంద్ర
 • ఫుల్ల సరోజ నేత్ర యల పూతన చన్నుల చేదు ద్రావి
 • రసికుడు పోవడు
 • అంగడి యూర లేదు వరి యన్నము లేదు
 • వనజాతాంబకు డేయు సాయకముల న్వారింపగా రాదు
 • శ్రేష్ఠీ, శ్రేష్ఠీ అనుచును
 • బచ్చుండవు నెరదాతల
 • రెండిచ్చితి రెండిచ్చితి
 • వేపారి కంటె సరసుడు
 • ఊరు వ్యాఘ్ర నగర మురగంబు కరణంబు
 • గరళము మ్రింగితి
 • గుడిమీది క్రోతి తోడను
 • గొంగడి మేలు పచ్చడము కుంపటి నల్లులు కుక్కిమంచమున్
 • వీటిలోని మేటి విశ్వస్త లందరు
 • వేద విద్య నాటి వెలుగెల్ల నశియించె
 • కత్తి వదలి రాజు కామిని చేపట్టె
 • పంచదార కంటె పరదార తీయన
 • కలవు నాలుగూళ్ళు కావలి కీవల
 • రెండు కాకులు కూర్చుండె బండమీద
 • ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు
 • సంగర శక్తిలేదు, వ్యవసాయము సేయుట సున్న
 • వేసవి డగ్గరాయె, మిము వీడుటకున్ మనసొగ్గదాయె
 • దోసమటం చెఱింగియును దుందుడు కొప్పఁగఁ బెంచినార
 • ఏనుగు నెక్కినాము ధరణీంద్రులు మ్రొక్కగ నిక్కినాము
 • ఇరువురు కూడియే రచన ఎప్పుడు చేయుదు
 • చీపర బాపర తీగల
 • ఎమితిని సెపితివి కపితము
 • అల్లసానివాని యల్లిక జిగిబిగి
 • పండితులైన వారలు సభాస్థలి నుండగ, అల్పుడొక్కడు
 • శ్రీ నీరజ దళేక్షణా!
 • కవి అల్లసాని పెద్దన
 • ఒకని కవిత్వమం దెనయు ఒప్పులు తప్పులు ?
 • అన్నాతి కూడ హరుడగు
 • శిలలలోన కల్గు జీవుని తెలియక
 • తోలు కడుపువాడు సోలెడైనను కోరు
 • వేదాంతముల తోడ వెక్కిరింతల తోడ
 • శాపానుగ్రహ పటువును
 • గొప్పలు చెప్పుకొంచు నను గూటికి బంక్తికి రాకు మంచు
 • ఘనుడౌ వేములవాడ వంశజుడు దాక్షారామ భీమేశ
 • తిట్టిన మేధావిభట్టు కంటె
 • ఆనీ తాభ్యుపదాన శృంఖల కరా భ్యాలంబిత స్తంభమా
 • శంభు వర ప్రసాద కవిసంఘ వరేణ్యుండ నైన నా
 • చక్కదనంబు దీవి యగు సాహిణి మారుడు మారు కైవడిన్
 • హయ మది సీత; పోత వసుధాధిపు డారయ రావణుండు;
 • వేములవాడ భీమకవి వేగమె చూచి కళింగగంగు
 • వేయి గజంబు లుండ పదివేలు తురంగము లుండ ఆజిలో
 • గరళపు ముద్ద లోహ మవగాఢ మహాశని కోట్లు సమ్మెటల్
 • ఘనరోగంబుల బలమా
 • రాయప్రోలు కైత రమణీయమను కూత
 • కైతలోన మిన్న కాటూరి వెంకన్న
 • ఎడవల్లి సూరనారయ
 • దమయంతీ సతి కృత్రిమ స్తనము లందం బేది యల్లాడ
 • పాయని వేడ్కతో కుసుమ బాణములన్ గురిపించె
 • వంకల్లేని తెలుంగు వైభవ కళాభాగ్యం బభాగ్యంబుగా
 • చచ్చిపోయి జీవి ఎచ్చటికేగునో
 • అతివాస్తవికగ్రేసరు లతులిత శబ్ద ప్రయోజనాతీతులు
 • ఉపమాపై పెసరట్టుపై యిడిలిపై
 • మెల్లని పదముల నిడుచును
 • కుంకుమ లేదో మృగమద
 • గిట గిట నగు నెన్నడుములు
 • గుబ్బలగుమ్మ లే జిగురు గొమ్మ సువర్ణపు గీలుబొమ్మ
 • నిను సుఖంబుననెన్నడు చూతునో చెలీ
 • నిబ్బరపు గలికిచూపులు
 • అంతా కవులము గామా?
 • రవి ఎరుగును భువి తత్త్వము
 • చేకొని యాచకత్వమున చేసి దిగంతరాళికిన్
 • నిజమా రాజ్యసుఖంబులు
 • తన పేరు తల్లి పేరును
 • చేతికి గంటము వస్తే
 • పుట్రేవు వంసభవ వెం కట్రావా
 • అల శేషాచలపతి
 • పుట్టేటప్పుడు కరమున
 • తలలెంత పెంచుకొన్నను
 • ఏనాటి అగ్రహారమొ
 • లింగాల గురివిశెట్టికి
 • శివుడద్రిని శయనించుట
 • భక్షింపుము గావలసిన భక్షణములు
 • వ్రేలిమీద నుండు వెండుంగరము కాదు
 • మూడు శిరములున్ను ముదమొప్ప పదికాళ్ళు
"https://te.wikiquote.org/w/index.php?title=అజ్ఞాత&oldid=12028" నుండి వెలికితీశారు