ఆకాశాన్ని చేరుకోవాలనుకున్నప్పుడు అదఃపాతాళాన్నుంచి మొదలుపెట్టు -- శైరస్

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search

మూస:విలీనం ఆకాశాన్ని చేరుకోవాలనుకున్నప్పుడు అదఃపాతాళాన్నుంచి మొదలుపెట్టు -- శైరస్ పేజీని సృష్టిస్తున్నారు సాదిద్దామని తలంపు వున్నప్పుడు నీకి కాక్షే లేనప్పుడు అది ఆఅధ్యమే అవుతుంది. కాస్టిలెజో మనసు నిండా ఆశ నింపుకున్నప్పుడే చెయ్యాలనుకున్నపని ప్రారంబించు.... అగ్రిప్ప అన్ని ఆశలు ఒక్కసారే అడియాశలు కావు ... లామింగ్టమన్ అత్యున్నత శిఖరాలలు చేరుకోవాలన్నపుడు ముందుగా నువ్వు రెండో వాడిగానో మూడోవాడిగాని స్థానం సంపాదించు...... సినెరో మనిషిలో నివృత్తిలేని బలహీనత ఒకటుంది: అది ప్రతి మనిషిలో సహజమైన నిరాశ. ...... నెపోలియన్ హిల్ దురాశ కోపం లాంటి ఆత్మహత్యా సదృశ్యమైన గుణాలు తగ్గక పోగా పెరుగు తున్నాయి. .... కింగ్స్ లీ అమిన్ మనిషి ప్రధాన శత్రువు అత్యాశ ........ హెన్రీ థామస్ పిసినారి తనకు లేని దాని కోసమే కాదు తనకు వున్నది కూడ మరింత కావాలనుకుంటాడు ......... సైరస్.