తిరుక్కురళ్

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • ఇతరుల దోషాలను చూసినట్లు తమ దోషాలను చూసుకోగలిగితే ఈ ప్రపంచంలో చెడు అనేది లేకుండా పోతుంది.
  • పగ తీరితే అప్పటికి తృప్తి - ఓర్పు ఎప్పటికీ తృప్తి.
  • అసూయ, అత్యాశ, ఆగ్రహం, పరుషవాక్యాలు - వీటిని వదిలినవాడు సజ్జనుడు.
  • ఎంత చిన్న పని అయినా దయాగుణంతో అవసరమైన సమయంలో చేస్తే అది అన్నిటికన్నా విలువైనది.