థింక్ పాజిటివ్

వికీవ్యాఖ్య నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • పరీక్షలో ఫెయిల్ అవుతాను అని పరీక్ష రాయకుండా ఉండాకు...*

నీకు వచ్చినది రాయు నువ్వు పాస్ నా, ఫెయిల్ నా అన్నది రేసుల్ట్ వచ్చాక తెలుస్తుంది... ఫెయిల్ అయిన నీకు అనుభవం వస్తది..

  • అలాగే నీ జీవితంలో నా వాళ్ళ కాదు , సాధ్యపడదు ఏంటీ కూర్చోకు నీ వాళ్ళ ఏం అవుతుందో అధి చేయు .*

ముందు మొదలు పెట్టు అసాధ్యం అయింది సాధించినప్పుడే కధ ప్రత్యేక మైన వారీగా వీరుడిగా మారేది..

  • just థింక్ పాజిటివ్ ...

LAXMAN DL. #LAXMAN_DL