రసెల్ అకాఫ్

వికీవ్యాఖ్య నుండి
1993 లో రసెల్ అకాఫ్

రసెల్ అకాఫ్ (ఆంగ్లం: Russel Lincoln Ackoff, 1919 - 2009) అమెరికా కి చెందిన సంస్థాగత సిద్ధాంతకర్త (Organizational Theorist), ఆచార్యులు మరియు కార్యకలాపాల పరిశోధన (Operations Research), వ్యవస్థాత్మక ఆలోచన (Systems Thinking) మరియు శాస్త్రీయ నిర్వహణ (Scientific Management) వంటి రంగాలలో మార్గదర్శకుడు.

1950లు[మార్చు]

  • ఒక చరిత్రగా కన్నా కార్యకలాపాల పరిశోధన (Operations Research) లో ఒక శాస్త్రంగా చెందే అభివృద్ధిలో దాని ప్రక్రియలు, దాని అంశాలు, మరియు దాని సాంకేతికలలో ఉన్నది. కార్యకలాపాల పరిశోధన ఒక ప్రక్రియ కాదు, ఒక సాంకేతికత కాదు; ఇది ఒక శాస్త్రంగా గుర్తింపబడుతోంది, లేదా గుర్తించబడే ప్రక్రియలో ఉన్నది. ఈ శాస్త్రం అభ్యసించే అంశాలతో ఇది ఈ విధంగా నిర్వచించబడినది.

The development of operations research as a science, 1956[మార్చు]

  • ఒక సమస్య విడిగా దానంతట అదే ఉండదు; దాని చుట్టూ ఉన్న సృష్టి మరియు సమయంలో మరిన్ని సమస్యలు ఉంటాయి. ఆ సమస్య యొక్క నేపథ్యాన్ని ఒక శాస్త్రవేత్త ఎంతగా అర్థం చేసుకొంటాడో, ఆ సమస్యకి సరియైన పరిష్కారం కనుగొనగలిగే అవకాశాలు అతడికి అంత ఎక్కువ.

1990లు[మార్చు]

  • జీవన ప్రమాణాలు పెరిగే కొద్దీ, మనం చేసే పనుల ద్వారా వాటి అర్థాల ద్వారా కలిగే సరదాని పరిగణలోకి తీసుకోవటం పెరుగుతుంది.

Re-Creating the Corporation (1999)[మార్చు]

  • సమయం గడిచే కొద్దీ ఆలోచించే ప్రతి విధానం వల్ల పరిష్కరించలేని సమస్యలు ఉద్భవిస్తాయి.
  • ఒక వ్యాపారాన్ని కొన్నప్పుడు దాని సంభావ్యత కోసం కొనబడుతుంది - దాని భవిష్యత్తు కోసం కొనబడుతుంది, దాని గతం కోసం కాదు.