హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్

వికీవ్యాఖ్య నుండి
The ultimate result of shielding men from the effects of folly, is to fill the world with fools.

హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ (27 ఏప్రిల్ 18208 డిసెంబర్ 1903) ప్రముఖ ఇంగ్లీషు తత్త్వవేత్త. He is best known for coining the phrase "survival of the fittest".

వ్యాఖ్యలు[మార్చు]

  • మానవునికి స్వేచ్ఛ లేని చోట నాయకులు పూజింపబడలేరు.