వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 18, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి

భారతీయ రైతు అప్పుల్లో పుట్టి, అప్పుల్లో పెరిగి, అప్పుల్లోనే మరణిస్తున్నాడు. --ఆర్థర్ లూయీస్