వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 25, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి

ఇతర దేశాల్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టడానికి అమెరికన్లు మహాసముద్రమైనా దాటివెళ్తారు కాని ఓటు వేయడానికి ప్రక్కవీధికి వెళ్ళరు. --బిల్ వాన్