వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 12, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి

తెలివి కల వారంతా తెలుగువారేనోయ్ -- జి.వి.కృష్ణారావు