వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 16, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి

స్త్రీకి మాతృత్వం ఎంత అవసరమో, పురుషుడికి యుద్ధం అంతే అవసరం. -- ముస్సోలినీ