వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 27, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి

సర్వస్వం రాజ్యం కొరకే, రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఏదీ లేదు. --ముస్సోలినీ