వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/అక్టోబరు 26, 2012

వికీవ్యాఖ్య నుండి

సముద్రం మీద వచ్చే అలల మాదిరిగా కాకుండా సముద్రమంత లోతుగా ఆలోచించు. -- స్వామీ వివేకానంద