వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/ఏప్రిల్ 18, 2010

వికీవ్యాఖ్య నుండి

సముద్రం మీద వచ్చే అలల మాదిరిగా కాకుండా సముద్రమంత లోతుగా ఆలోచించు. -- స్వామీ వివేకానంద