వికీవ్యాఖ్య:ఈరోజు వ్యాఖ్య/మార్చి 21, 2009

వికీవ్యాఖ్య నుండి

కేవలం మాటలతో మతం లేదు. మానవులమ్దరినీ సమంగా చూసేవాడే భక్తిపరుడు. -- గురునానక్