అతి తక్కువ కూర్పులు కలిగిన వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 18:59, 19 ఏప్రిల్ 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. WQ:CP‏‎ (కూర్పు)
 2. మతిమరుపు‏‎ (కూర్పు)
 3. Quote of the day డిసెంబరు 3 2016‏‎ (కూర్పు)
 4. మసనోబు ఫుకుఒక‏‎ (కూర్పు)
 5. మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందర రామశాస్త్రి‏‎ (కూర్పు)
 6. శూరత్వము‏‎ (కూర్పు)
 7. మాధుర్యం‏‎ (కూర్పు)
 8. జాగ్రత్త‏‎ (కూర్పు)
 9. అణచివేత‏‎ (కూర్పు)
 10. యూరీ గగారిన్‏‎ (కూర్పు)
 11. ఇన్క్రెడిబుల్స్ (సినిమా)‏‎ (కూర్పు)
 12. వల్లకాడు‏‎ (కూర్పు)
 13. ఎం.కె. గాంధీ‏‎ (కూర్పు)
 14. ఉత్తరం‏‎ (కూర్పు)
 15. జీతం‏‎ (కూర్పు)
 16. మెల్ బ్రూక్స్‏‎ (కూర్పు)
 17. కృషి‏‎ (కూర్పు)
 18. యేసు‏‎ (కూర్పు)
 19. శవం‏‎ (కూర్పు)
 20. తెలివి‏‎ (కూర్పు)
 21. సుఖం‏‎ (కూర్పు)
 22. పెనుకొండ‏‎ (కూర్పు)
 23. యోగి‏‎ (కూర్పు)
 24. యోగ్యత‏‎ (కూర్పు)
 25. అత్తిపండు‏‎ (కూర్పు)
 26. పింగళి నాగేంద్రరావు‏‎ (కూర్పు)
 27. జైలు‏‎ (కూర్పు)
 28. ఓటు‏‎ (కూర్పు)
 29. శ్రద్ధ‏‎ (కూర్పు)
 30. నాణెం‏‎ (కూర్పు)
 31. మాయ‏‎ (కూర్పు)
 32. ఆనందం‏‎ (కూర్పు)
 33. అర్థము‏‎ (కూర్పు)
 34. ఉత్సాహం‏‎ (కూర్పు)
 35. కర్తవ్యం‏‎ (కూర్పు)
 36. పురుషుడు‏‎ (కూర్పు)
 37. కల్పితం‏‎ (కూర్పు)
 38. లిండన్ బి. జాన్సన్‏‎ (కూర్పు)
 39. Quote of the day డిసెంబరు 1 2016‏‎ (కూర్పు)
 40. శకునము‏‎ (కూర్పు)
 41. భక్తి‏‎ (కూర్పు)
 42. శుద్ధి‏‎ (కూర్పు)
 43. రామానుజాచార్యుడు‏‎ (కూర్పు)
 44. కాపరం‏‎ (కూర్పు)
 45. వంకాయ‏‎ (కూర్పు)
 46. సోమవారం‏‎ (కూర్పు)
 47. కదలిక‏‎ (కూర్పు)
 48. గెలుపు‏‎ (కూర్పు)
 49. థామస్ కాంపెబెల్‏‎ (కూర్పు)
 50. ఇతరములు‏‎ (కూర్పు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.